سایر

شرکت بازرگانی لقایی
شرکت بازرگانی لقایی
90 درصد - 25 درصد توافقی ثبت سفارش
مجتمع فولاد کیمیا
مجتمع فولاد کیمیا
60 درصد - 25 درصد توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
65 درصد - 25 درصد توافقی ثبت سفارش

ایران

مبتکران اکسیدفولاد پاسارگادد
مبتکران اکسیدفولاد پاسارگادد
1/5 درصد + 10 درصد توافقی ثبت سفارش
farda
farda
60 درصد + 10 درصد توافقی ثبت سفارش

داخلی

شرکت فولاد آفاق

شرکت فولاد آفاق

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

بازرگانی نوین سپاهان

بازرگانی نوین سپاهان

کربن : 75 درصد

خاکستر : + 25 درصد

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

نیازیان

نیازیان

کربن : 70 درصد

خاکستر : - 50 درصد

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

سایر

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

کربن : 90 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

مجتمع فولاد کیمیا

مجتمع فولاد کیمیا

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 65 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

ایران

مبتکران اکسیدفولاد پاسارگادد

مبتکران اکسیدفولاد پاسارگادد

کربن : 1/5 درصد

خاکستر : + 10 درصد

قیمت : توافقی

farda

farda

کربن : 60 درصد

خاکستر : + 10 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943