سایر

مجتمع فولاد کیمیا
مجتمع فولاد کیمیا
60 درصد - 25 درصد توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
65 درصد - 25 درصد توافقی ثبت سفارش

داخلی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

شرکت پارس آمیتیس آسیا

شرکت پارس آمیتیس آسیا

کربن :

خاکستر :

قیمت : توافقی

نیازیان

نیازیان

کربن : 70 درصد

خاکستر : - 50 درصد

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

سایر

مجتمع فولاد کیمیا

مجتمع فولاد کیمیا

کربن : 60 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 65 درصد

خاکستر : - 25 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943