داخلی

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

متالورژی پودر خراسان

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

بابک مس ایرانیان

شهید باهنر

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی پودر خراسان

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بابک مس ایرانیان

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

شهید باهنر

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943