بابک مس ایرانیان

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

متالورژی پودر خراسان

شهید باهنر

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

سایر

بابک مس ایرانیان

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

داخلی

معدن تجارت افرا

معدن تجارت افرا

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی پودر خراسان

متالورژی پودر خراسان

متالورژی پودر خراسان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شهید باهنر

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سایر

هادی مس سپاهان

هادی مس سپاهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

وارداتی

بازرگانی نوین سپاهان

بازرگانی نوین سپاهان

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ایران

گروه شرکتهای توسن

گروه شرکتهای توسن

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

021-22791943