ضایعات مس

ضایعات مس

سایر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943