داخلی

گوگرد

فسفر

قیمت (تومان)

فولاد یزد

ایران

داخلی

فولاد یزد

تجارتگرام

تجارتگرام

گوگرد : 0.256

فسفر : 0.01

قیمت : توافقی

کرمان

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

گوگرد : 0.256

فسفر : 0.01

قیمت : توافقی

ایران

021-22791943