جوانه‌زا باریمی

قیمت جوانه‌زا باریمی

داخلی

دانه بندی

درصد باریم

قیمت (تومان)

چین

داخلی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

درصد باریم : 0 تا 10

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 6 - 2

درصد باریم :

قیمت : توافقی

چین

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0.6 - 0.2

درصد باریم :

قیمت : توافقی

021-22791943