متالورژی پودر خراسان

کربن

دانه بندی

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
65 درصد 0-5 توافقی ثبت سفارش

متالورژی پودر خراسان

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 65 درصد

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

021-22791943