فولاد شهریار تبریز

فولاد کاشان

فولاد بهمن

هفت الماس

فولاد امیرکبیر کاشان

غرب آسیا

فولاد مبارکه اصفهان

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : 38,300

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : 39,350

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : 39,353

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : 39,925

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

پویان فولاد آسال

پویان فولاد آسال

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

لیاقت شاپ

لیاقت شاپ

سایز : 20*20

حالت : فابریک

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : توافقی

فولاد مبارکه

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : 36,150

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

پرشین آیرون

پرشین آیرون

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

ایمپکس ایران

ایمپکس ایران

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

آهن و فولاد افق نقش جهان

آهن و فولاد افق نقش جهان

سایز :

حالت : رول

قیمت : توافقی

داخلی

پرشین آیرون

پرشین آیرون

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

آهن آلات آراز

آهن آلات آراز

سایز : 20*20

حالت : رول

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

سایز : 10*20

حالت :

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1500

حالت : رول

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 6000*1500

حالت : رول

قیمت : توافقی

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : 171,194

اهن آلات فورج

اهن آلات فورج

سایز : 100*100

حالت :

قیمت : توافقی

فولادیار کوروش

فولادیار کوروش

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

فولادیار کوروش

فولادیار کوروش

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

فولادیار کوروش

فولادیار کوروش

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

فولاد شهریار تبریز

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : 40,500

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : 41,100

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : 42,100

طلیعه داران صنعت برتر

طلیعه داران صنعت برترفرم

طلیعه داران صنعت برترفرم

سایز : 2

حالت :

قیمت : توافقی

طلیعه داران صنعت برترفرم

طلیعه داران صنعت برترفرم

سایز : 1250

حالت : برش خورده

قیمت : توافقی

طلیعه داران صنعت برترفرم

طلیعه داران صنعت برترفرم

سایز : 20*20

حالت :

قیمت : توافقی

فولاد کاشان

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

فولاد بهمن

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

هفت الماس

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 20*20

حالت : رول

قیمت : توافقی

فولاد امیرکبیر کاشان

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

سایز : 20*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

فولادغرب

فولاد سازان اندیمشک

فولاد سازان اندیمشک

سایز : 30*30

حالت :

قیمت : توافقی

غرب آسیا

پرشین آیرون

پرشین آیرون

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

021-22791943