فولاد مبارکه اصفهان

سایز

حالت

قیمت (تومان)

فولاد مبارکه

سایر

فولاد کاشان

هفت الماس

فولاد شهریار تبریز

فولاد مبارکه اصفهان

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

فولاد مبارکه

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

ایمپکس ایران

ایمپکس ایران

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

حالت : رول

قیمت : توافقی

فولاد کاشان

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 10*20

حالت : شیت

قیمت : توافقی

هفت الماس

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 20*20

حالت : رول

قیمت : توافقی

فولاد شهریار تبریز

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

حالت : رول

قیمت : توافقی

021-22791943