چین

آرتا افق شفق
آرتا افق شفق
0-1 +50 درصد توافقی ثبت سفارش
آرتا افق شفق
آرتا افق شفق
0-1 +50 درصد توافقی ثبت سفارش
آرتا افق شفق
آرتا افق شفق
10-30 +90 درصد توافقی ثبت سفارش

آلومینای ایران

تجارتگرام
تجارتگرام
0-1 +50 درصد توافقی ثبت سفارش

بهمن سیلیس ملایر

سایر

معدن فلدسپات انگوران

معدن فلدسپات انگوران

دانه بندی :

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

دانه بندی : 0-5

عیار :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی :

عیار :

قیمت : توافقی

مهد سرام جهانيان

مهد سرام جهانيان

دانه بندی :

عیار :

قیمت : توافقی

تداوم آرمان پاسارگاد

تداوم آرمان پاسارگاد

دانه بندی : 60-120

عیار : +40 درصد

قیمت : توافقی

فرآوری زغال سنگ زرند

فرآوری زغال سنگ زرند

دانه بندی :

عیار :

قیمت : توافقی

نیک بهار

نیک بهار

دانه بندی : 0-3

عیار : +40 درصد

قیمت : توافقی

نیک بهار

نیک بهار

دانه بندی : 0-3

عیار : +40 درصد

قیمت : توافقی

داخلی

کسب کار خانگی

کسب کار خانگی

دانه بندی :

عیار :

قیمت : توافقی

کسب کار خانگی

کسب کار خانگی

دانه بندی :

عیار :

قیمت : توافقی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

دانه بندی :

عیار : +25 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی :

عیار :

قیمت : توافقی

پرگاس ایساتیس

پرگاس ایساتیس

دانه بندی : 10-20

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

چین

آرتا افق شفق

آرتا افق شفق

دانه بندی : 0-1

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

آرتا افق شفق

آرتا افق شفق

دانه بندی : 0-1

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

آرتا افق شفق

آرتا افق شفق

دانه بندی : 10-30

عیار : +90 درصد

قیمت : توافقی

آلومینای ایران

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-1

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

کرمان

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

دانه بندی :

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

بهمن سیلیس ملایر

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 60-120

عیار : +90 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943