سایر

دانه بندی

عیار

قیمت (تومان)

آلومینای ایران

تجارتگرام
تجارتگرام
0-1 +50 درصد توافقی ثبت سفارش

سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی :

عیار :

قیمت : توافقی

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی :

عیار :

قیمت : توافقی

آلومینای ایران

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-1

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

کرمان

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

دانه بندی :

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943