ایران

واحد اندازه گیری

گوگرد

قیمت (تومان)

چین

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

ایران

هرم فولاد سپاهان

هرم فولاد سپاهان

واحد اندازه گیری : ظرفیت

گوگرد :

قیمت : توافقی

شیمی تبادل هادیان خمسه

شیمی تبادل هادیان خمسه

واحد اندازه گیری :

گوگرد :

قیمت : توافقی

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گوگرد :

قیمت : توافقی

021-22791943