چین

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

ایران

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

واحد اندازه گیری :

گوگرد :

قیمت : توافقی

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

واحد اندازه گیری :

گوگرد :

قیمت : توافقی

هرم فولاد سپاهان

هرم فولاد سپاهان

واحد اندازه گیری : ظرفیت

گوگرد :

قیمت : توافقی

شیمی تبادل هادیان خمسه

شیمی تبادل هادیان خمسه

واحد اندازه گیری :

گوگرد :

قیمت : توافقی

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

گوگرد :

قیمت : توافقی

021-22791943