سایر سنگ های معدنی

قیمت سنگ معدنی

سایر

دانه بندی

عیار

قیمت (تومان)

ایران

سایر

Utc

Utc

دانه بندی : 0-10

عیار : +60 درصد

قیمت : توافقی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

دانه بندی : 0-5

عیار :

قیمت : توافقی

تداوم آرمان پاسارگاد

تداوم آرمان پاسارگاد

دانه بندی : 60-120

عیار : +40 درصد

قیمت : توافقی

ایران

شیمی تبادل هادیان خمسه

شیمی تبادل هادیان خمسه

دانه بندی : 0-10

عیار : +40 درصد

قیمت : توافقی

اونیکس

اونیکس

دانه بندی : 0-5

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943