اصفهان

تجارتگرام
تجارتگرام
1.2 کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
1.2 کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
پرشین آیرون
پرشین آیرون
3 کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
آرسین فولاد سپاهان
آرسین فولاد سپاهان
3 کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

لوله سازی اهواز

کیهان

تجارتگرام
تجارتگرام
1.2 کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

ایران

داخلی

شرکت تیوان فولاد پارس

شرکت تیوان فولاد پارس

سایز : 8

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1.2

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

سایز : 10

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

پردیس فولاد

پردیس فولاد

سایز : 5

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

پردیس فولاد

پردیس فولاد

سایز : 3.4

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

پردیس فولاد

پردیس فولاد

سایز : 1.2

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

اصفهان

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1.2

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1.2

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

پرشین آیرون

پرشین آیرون

سایز : 3

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 3

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سایر

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 2

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

لوله پروفیل نبرد تایباد

لوله پروفیل نبرد تایباد

سایز : 3

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

لوله سازی اهواز

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 3

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

کیهان

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1.2

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ایران

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

سایز : 11.2

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943