تسمه ماشینکاری

قیمت تسمه ماشینکاری

داخلی

قطر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 3mm

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

021-22791943