تسمه فابریک

تسمه فابریک

داخلی

قطر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 3mm

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : 25,200

021-22791943