ضایعات آهنی ویژه

خرید ضایعات آهنی ویژه

سایر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

سایر

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

حدید قطعه

حدید قطعه

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ضایعات حیدری

ضایعات حیدری

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ضایعات حیدری

ضایعات حیدری

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943