فولاد مبارکه

سایز

ضخامت

قیمت (تومان)

فولاد شهریار تبریز

فولاد کاشان

فولاد مبارکه

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

سایز : 10*20

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

سایز : 10*20

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

ایمپکس ایران

ایمپکس ایران

سایز : 1000

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

فولاد شهریار تبریز

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

ضخامت : 2

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

ضخامت : 1

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1250

ضخامت : 2

قیمت : توافقی

داخلی

پرشین آیرون

پرشین آیرون

سایز : 10*20

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

سایز : 10*20

ضخامت :

قیمت : توافقی

سایر

فولادیار کوروش

فولادیار کوروش

سایز : 10*20

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

فولاد کاشان

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 10*20

ضخامت : 0.5

قیمت : توافقی

021-22791943