داخلی

کربن

سولفور

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
98/5 درصد 0.5 توافقی ثبت سفارش

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98/5 درصد

سولفور : 0.5

قیمت : توافقی

021-22791943